Регіональні сайти Люстрації 2.0

Текст громадського договору

ГРОМАДСЬКИЙ ДОГОВІР

м. Кіровоград                                                                                                    «___» _________2014 р.

Сторона-1: Громадська ініціатива «Люстрація.Кіровоградщина»,

Сторона-2: ____________________________________________,

далі разом за текстом цього Договору — Сторони,  уклали цей Договір про таке.

 

1. Предмет і мета Договору

1.1. Сторони за цим Договором зобов’язуються шляхом співпраці спільно діяти у рамках проекту «Люстрація.Кіровоградщина» для очищення влади від дискредитувавших себе чиновників, реалізуючи механізм системного громадського контролю на базі електронної платформи «Люстрація.Кіровоградщина» (www.lustration.co.ua) з метою практичної реалізації ст.ст. 34, 38, 40 Конституції України (право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; право брати участь в управлінні державними справами; право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів).

2. Завдання Сторін

2.1. Сторона-1 має на меті шляхом голосування на сайті визначати рівень довіри до чиновників та кандидатів на посади на підставі ст.ст.34,38 Конституції України.

2.2. Сторона-2 має враховувати результати голосування та зібрану інформацію на сайті Сторони-1 для прийняття рішень щодо призначення кандидатів на посади та звільнення з посад чиновників згідно з КЗпП відповідно до ст.40 Конституції України.

3. Обов’язки Сторони-2

3.1. Щодо кандидатур на посаду чиновників Сторона-2 за цим Договором зобов’язується:

– після підписання цього Договору надавати необхідні матеріали щодо кандидатур на посаду чиновників (біографічні дані, фотографії та декларації про доходи і майно) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», згідно з переліком посад, які визначено в Додатку 1* цього Договору.

3.2. Щодо діючих чиновників Сторона-2 зобов’язується:

– надавати необхідні матеріали (біографічні дані, фотографії та декларації про доходи і майно) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», згідно з переліком посад, які визначено в Додатку 1 цього Договору.

3.3. Сторона-2 також зобов’язується

– сприяти розповсюдженню інформацію про події та заходи, що відбуваються в рамках громадської ініціативи «Люстрація.Кіровоградщина», в тому числі використовуючи інформаційні можливості Сторони-2.

4. Обов’язки Сторони-1

4.1. Щодо кандидатур на посаду чиновників Сторона-1 зобов’язується:

– публікувати надану Стороною-2 інформацію на сайті «Люстрація.Кіровоградщина» та протягом 35 днів надати результати громадського обговорення Стороні-2 щодо кандидатур на посаду чиновників для прийняття відповідних рішень про які Сторона-2 зобов’язується проінформувати Сторону-1 з моменту отримання протягом 10 днів.

4.2. Щодо діючих чиновників Сторона-1 зобов’язується:

– публікувати надану Стороною-2 інформацію на сайті «Люстрація.Кіровоградщина» та протягом 95 днів надати результати громадського обговорення Стороні-2 щодо кандидатур на посаду чиновників для прийняття відповідних рішень про які Сторона-2 зобов’язується проінформувати Сторону-1 з моменту отримання протягом 10 днів.

4.3. Сторона-1 зобов’язана надавати Стороні-2 інформацію про події та заходи, що відбуваються в рамках громадської ініціативи «Люстрація.Кіровоградщина».

4.4. Сторона-1 зобов’язується опублікувати протягом 10 днів рішення Сторони-2 щодо розгляду результатів громадського обговорення.

5. Термін дії цього Договору

5.1. Цей Договір починає діяти з моменту його підписання та діє до «__» ____________ 20__ р.

5.2. Цей Договір може бути пролонгований (продовжений) Сторонами за взаємною згодою на визначений строк.

5.3. Взаємовідносини Сторін припиняються шляхом складання окремої угоди або акта про дострокове припинення дії цього Договору.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Дія цього Договору може бути припинена за заявою однієї зі Сторін у разі невиконання другою Стороною своїх зобов’язань.

7. Зміна умов цього Договору

7.1. Умови цього Договору мають однакову зобов’язувальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документа.

7.2. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

8. Інші умови

8.1. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

8.3. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

 

 

 

 

 

Сторона-1 ____________________                                        Сторона-2 _____________________

Залишити відповідь

Top